پیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیس

پیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیس

شرکت عمران ابنیه سازان پردیس - مجموعه پروژه های سیحون - شهرجدیدپردیسشرکت عمران ابنیه سازان پردیس - مجموعه پروژه های سیحون - شهرجدیدپردیس

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه شماره 65: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت

اطلاعیه شماره 68: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 09 / 05 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید


اطلاعیه شماره 67: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 27 / 04 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید

فیزیکی پروژه 48 واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 28 / 03 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید


اطلاعیه شماره 64: بسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران گرامی میرساند:

آغار ثبت نام فروش زمین ارزان به صورت سرمایه گذاری سهم مشاع درشهرپردیس باکاربری مسکونی

شرکت عمران ابنیه سازان پردیس قصددارد بخشی ازقطعات رااز 250هزارمتر رابه صورت تک سهمی به روش مشارکت مدنی به فروش برساند لازم به توضیح است قطعه مذکور مسکونی بوده و جزو قطعات مجموعه پروژه های سیحون می باشد و خاطرنشان می گردد باتوجه به این که شرکت قصد ساخت و ساز درقطعه مذکوررادارد وباتوجه به افزایش روز افزون قیمت زمین ازجمله قطعه مذکور پیشنهادسرمایه گذاری مناسب و بدون ریسک رابه شما پیشنهادمی دهیم و درقراردادمشارکت مدنی که فی مابین منعقد می گردد این شرکت نه تنها تضمین افزایش روز افزون شمارا خواهدداد ، حتی تضمین خرید مجدد سهم فروخته شده ازاین قطعه توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس درمتن قرارداد به شما داده خواهدشد . از طرفی باتوجه به متن قراردادمشارکت مدنی باتوجه به اینکه مبلغ شما به حساب سپرده سرمایه گذاری بانک صادرات به نام خودتان افتتاح میگردد بانک صادرات به صورت ماهیانه و روز شمارسودسپرده 10درصدی برای مبلغی که شمابابت خریدسهم ازقطعه مذکور درحساب سپرده واریز کرده ایدتضمین می نماید و این مبلغ نیز جزو آورده شما محاسبه و هرمبلغی که بابت آن به حساب شماواریز میگردد به صورت سهم ازهمان قطعه به شماتعلق خواهدگرفت .جهت کسب اطلاعات بیشتراز لینک ذیل استفاده فرمایید


اطلاعیه شماره 63: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 28 / 03 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید


اطلاعیه شماره 62 – بسمه تعالی – تاریخ اطلاعیه :25/ 03 / 1398

قابل توجه کلیه سرمایه گذاران محترم:

آغازفروش اقساطی قطعات زمین مسکونی درشهرک ویلایی سیحون پردیس آغازگردید لازم به توضیح است تاتاریخ 10 / 05 / 1398 کلیه قطعات باکمترین قیمت پیشنهادی وبه صورت اقساط 4الی 8ماهه به فروش خواهدرسید و ازتاریخ اعلام شده فقط ازطریق مزایده عمومی فروش زمینها ادامه خواهدیافت و مسلما قیمت قطعات تغییر و شرایط اقساط آن نیز حذف خواهدشدلذا درصورت تمایل به خریدزمین ازطریق مشارکت مدنی پس از مطالعه شرایط فروش ازطریق لینک ثبت نام مشارکت مدنی مسکن ثبت نام خودراانجام داده و پس از دریافت شماره پیگیری ازطریق پیامک جهت انتخاب قطعه موردنظرخود و عقدقرارداد و انجام مراحل آن به دفترمرکزی شرکت عمران ابنیه سازان پردیس مراجعه فرمایید. ضمنا تعدادقطعات موجودمحدود می باشد


اطلاعیه شماره 61 – بسمه تعالی – تاریخ اطلاعیه :05/ 03 / 1398

قابل توجه سرمایه گذاران محترم:
قطعه زمین به شماره 2 – 1 – 449 واقع درخیابان نخلستان5 توسط این شرکت خریداری گردید و هم اکنون این شرکت درحال انجام مراحل اداری تمدید و اخدجواز و پس ازآن
تجهیزکارگاه می باشد لازم به توضیح است دراین قطعه زمین توسط شرکت تعاونی که مالکیت قبلی آن راداشته است اسکلت فلزی تاتاریخ 1389 اجراشده بود که باتوجه به شرایط
جدیدشهرداری و عدم تاییداستقامت اسکلت این شرکت تصمیم به تخریب و اجرای مجدد آن رادرغالب دوبلوک و 38واحدرادارد لذا جهت پیگیری شرایط فروش و دیدن نقشه های
این مجموعه ازگزینه ذیل (پروژه سیحون یک) استفاده نمایید


اطلاعیه شماره 60 – بسمه تعالی سرمایه گذاران محترم – ازشماره قرارداد3112111 لغایت 311230 تاریخ اطلاعیه :20/ 02 / 1398

باسلام – احتراما جهت تکمیل فاز2 قردادخود نسبت به تکمیل و واریز مبلغ قراردادبه شماره حساب اختصاص یافته دربانک صادرات ظرف مدت 20روزکاری اقدام فرمایید
لازم به ذکراست این اطلاعیه طی نامه مکتوب به آدرس پستی شما ارسال شده و به منزله انجام تعهدات طرفین قراردادتلقی میگردد


اطلاعیه شماره 59 – بسمه تعالی سرمایه گذاران محترم – ازشماره قرارداد3112111 لغایت 311230 تاریخ اطلاعیه :16/ 02 / 1398

باسلام – احتراما پیرو ماده 3 و 4 قرارداد مبنی برانتقال قدرالسهم قطعه 1556متری به شماره499 فاز2 پروژه 16واحدی ، بدینوسیله به اطلاع میرساند جهت انجام اموراداری
نقل و انتقال و اجازه برداشت وجه قدراسهم از حساب بانک صادرات درتاریخ 18 / 02 / 1398 دردفترخانه اسنادرسمی به آدرس درج شده درقرارداد و تاقبل ازاتمام ساعت
کاری و اداری حضوربهم رسانیدلازم به ذکراست این اطلاعیه طی نامه مکتوب به آدرس پستی شما ارسال شده و به منزله انجام تعهدات طرفین قراردادتلقی میگردد


اطلاعیه شماره 58 – بسمه تعالی سرمایه گذاران محترم – ازشماره قرارداد3112111 لغایت 311230 تاریخ اطلاعیه :01/ 02 / 1398

باسلام – احتراما پیروتوافقات قبلی درخصوص محل احداث پروژه درفاز2 محله 1 قطعه شماره 499 بدینوسیله اعلام می دارد کلیه مراحل قانوی و اداری این قطعه به پایان رسیده
و جهت شروع فازاول ( خدمات اداری شهرداری و تجهیزکارگاه ) آماده می باشد لذا ازکلیه سرمایه گذاران تقاضا می گردد درروزهای دهم و یازدهم اردیبهشت ماه 1398 درساعت
16عصرجهت بازدید ازمحل احداث پروژه و رویت مدارک قطعه مذکور درمحل دفترمرکزی شرکت حضوربهم رسانید لازم به ذکراست این اطلاعیه طی نامه مکتوب به آدرس پستی شما
ارسال شده و به منزله انجام تعهدات طرفین قراردادتلقی میگردد


اطلاعیه شماره 57: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 01 / 02 / 1397

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید


اطلاعیه شماره 55: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 06 / 02 / 1397

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید


اطلاعیه شماره 54: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 02 / 02 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید


اطلاعیه شماره 53: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 48 واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 48واحدی الماس یک تامورخه 27 / 01 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید


اطلاعیه شماره 52: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 26 / 01 / 1398

جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید


 

جهت مشاهده پیشرفت فیزیکی هریک از پروژه ها برروی لینک تاریخ هریک ازآنها کلیک نموده و سیس پس ازدانلود میتوانید پیشرفت هریک از پروژ هارامشاهده نمایید

پیشرفت فیزیکی 180واحدی برطبق تاریخ                                             پیشرفت فیزیکی 48واحدی برطبق تاریخ

پیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیسپیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیسپیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیسپیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180واحدی تاریخ 06 / 02 / 98   لینک دانلود                   48واحدی تاریخ  01 / 02 / 98   لینک دانلود

180واحدی تاریخ 02 / 02 / 98   لینک دانلود

180واحدی تاریخ 26 / 01 / 98   لینک دانلود

180واحدی تاریخ 25 / 01 / 98   لینک دانلود                   48واحدی تاریخ 27 / 01 / 98   لینک دانلود

180واحدی تاریخ 23 / 01 / 98   لینک دانلود                   48واحدی تاریخ 24 / 01 / 98   لینک دانلود

180واحدی تاریخ 02 / 01 / 98     لینک دانلود

180واحدی تاریخ 29 / 12 / 97    لینک دانلود

180واحدی تاریخ 03 / 12 / 97   لینک دانلود

180واحدی تاریخ 19 / 11 / 97   لینک دانلود

180واحدی تاریخ 28 / 10 / 97  لینک دانلود

 

 

خدمات شرکت ابنیه سازان پردیس ( مبتکرسیستم نوین مهندسی فروش درحوزه صنعت ساختمان )

الف : خدمات پیشنهادی درزمینه فنی و مدیریت پروژه

1 – ارائه خدمات مدیریت وکنترل پروژه
2 – مدیریت کنترل هزینه هاوارزش کسب شده
3 – شناسنامه ساختمان (شناسنامه فنی و تصویری)
4 – شناسنامه کاربردی تحت وب
5 – مستندسازی
6 – مدل سازی اطلاعات ( BIM )
7 – مدیریت اطلاعات بوسیله ( GIS )
8 – ایجادواستقرارسیستم دفترمدیریت مدیریت پروژه براساس ( PMO-PMBOK )
9 – ایجادسیستم های اطلاعات مدیریت و گزارشات مدیریتی
10 – ایجادسیستم مدیریت پروژه باکارگزاری دوربین و قابلیت هدایت توسط تلفن همراه
11 – برنامه ریزی و کنترل پروژه
12 – برنامه ریزی منابع
13 – مهندسی ارزش
14 – مشاوره دراستقرارسیستم مدیریت دانش
15 – ارائه سیستم های نوین نقشه برداری هوایی و زمینی
16 – تهیه نقشه های فاز2به صورت سه بعدی
17 – تهیه نقشه های ازبیلت (چون ساخت ) بصورت سه بعدی یاتصویری
18 – تهیه طرح توسعه ( LAND DEVELOPMENT )
19 – اجراونظارت ، منطبق باسیاستهای مهندسی فروش و مدیریت بهره برداری
20 – استقرارسازمانی استراتژی و پروتفولیو و پایش آن به روش ( BSC )
21 – استقرارمدیریت کارگاهی و تجهیزکارگاه توسط ماشین آلات و نیروهای انسانی مجرب
22 – استقراروتامین پیمانکاران هربخش ازابتداوشروع پروژه
23 – استقرارواسکان نیروهای انسانی درمحل پروژه

ب: خدمات پیشنهادی درزمینه ی تامین مالی

1 – تدوین استراتژی تامین مالی پروژه

2 – شناسایی و معرفی مناسبترین روش تامین مالی پروژه شامل:
-روش های بورسی و خارج ازبورس – روش های مبتنی بربدهی و مبتنی برسرمایه – روش های تامین توسط تهاترکالا و ملک
3 – تامین مالی داخلی وخارجی به صورت قراردادهای سرمایه گذاری انفرادی قابل برگشت واحدبه واحدازهمان پروژه بدون پیش فروش
4 – مشاوره و کارگزاری تامین مالی پروژه ازطریق روابط اعتباری باشرکت ها،هلدینگ های همکار وتولیدکنندگان طرف قرارداد
ج :خدمات پیشنهادی درزمینه امورحقوق و قراردادی
1 – بررسی ، ارزیابی و مستندسازی حقوقی پروژه جهن ارائه به سرمایه گذاران و شرکای احتمالی
2 – شناسایی و تحلیل مخاطرات و ریسک های حقوقی پروژه وارائه راه کارهای مناسب جهت مدیریت ریسک ها
3 – تهیه و انجام قراردادهای موردنیازپروژه مانند(قراردادهای طراحی، پیمانکاران ،خریدوتامین مصالح ومتریال ،منابع انسانی ،پیش
فروش درغالب قراردادهای سرمایه گذاری ، تامین مالی ازطریق تهاترو درنهایت خدمات مدیریت و بهره برداری ازمجتمع)
4 – اعتبارسنجی وارزیابی حقوقی طرف قراردادی(پیمانکار، سرمایه گذار ، تامین کننده و….)
5 – طراحی و پیشنهادمدل حقوقی بهینه و کارآمدجهت تامین مالی ویامشارکت درسرمایه گذاری پروژه
6 – انعقادقراردادهای حقوقی باشرکای اولیه احتمالی (شرکای مشارکت درساخت مثل شهرداری)برای:
جلوگیری ازتخریب قیمتها نحوه تقسیم واحدها نحوه بهره برداری (باامضای اساسنامه)
7 – انعقادقراردادهای حقوقی ثانویه (خریداران پروژه )

د: خدمات پیشنهادی درزمینه تحلیل اقتصادی

1 – تحلیل طرح امکان سنجی و بیزینس پلان
2 – تحلیل دینامیک اقتصادی بهینه ی پروژه برای حداکثررسیدن منفعت درپروژه
3 – تعیین شاخصهای توجیه پذیری پروژه
4 – تعیین شاخصهای ارزیابی تحلیلی به صورت کمی و کیفی
5 – ارائه نمودارهای رشدوپیش بینی پروژه
6 – ارائه مستندات و نتایخ تحلیلی و مقایسه ای بازارساخت و سازباسایربازارهای اقتصادی درمنطقه
7 – مقایسه پروژه مختلف بایکدیگربااستفاده ازتکنیک اقتصادمهندسی برای ارزش گذاری برپروژه

ر:خدمات پیشنهادی درزمینه فناوریهای نوین

1 – طراحی وب سایت ، همراه بااتوماسیون فروش و سازگاربافناوری
2 – مدیریت یکپارچه کلیه پروژه ها
3 – تولیداپلیکیشن اولیه باطراحی و قراردادن لگوپروژه و ایجاداتوماسیون فروش درهمان اپلیکیشن وایجادبازدیدمجازی برای مشتریان
ازپروژه درحال احداث و یاپروژه هایی که به اتمام رسیده است به طوری که هماهنگ باساختارسایت باشد
4 – طراحی و ایجادکاتالوگ دیجیتال برای سهولت دراطلاع رسانی مشخصات فنی و اطلاعات معماری پروژه
5 – پوشش فضای مجازی ائم ازبک لینک درسایتهای پربازدیدمانندتلگرام ، اینستاگرام و…
6 – تجهیز دفترفروش مجازی
7 – تولیدوتهیه تیزرهای تبلیغاتی باجذابیت بالاجهت جذب مخاطبین و سرمایه گذاران ملکی درشبکه های مجای مانندیوتیوب ، توییتر،تلگرام
8 – ارسال ایمیل های انبوه برای مخاطبین و سرمایه گذاران خاص ازطریق بانک اطلاعات

ز:خدمات پیشنهادی درزمینه فروش وپیش فروش پروژه

1 – شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصتهاوتهدیدهای پیش روی پروژه
2 – شناسایی بهترین زمان فروش وپیش فروش برای رسیدن به نقطه حداکثربهره وری
3 – تعیین میزان پیش پرداخت وقیمت گذاری صحیح و منطقی باتوجه به پیشرفت پروژه و شرایط روز
4 – محاسبه مواردمهم جهت قیمت گذاری صحیح پروژه:(هزینه جواز – هزینه ساخت – قیمت زمین -سودریال و درصدسودمشارکتی)
5 – پیش بینی براساس دستورنقشه:(متراژحدودی فروش – قیمت فروش براساس شرایط روزبازار-میزان و زمان فروش-قیمت گذاری
براساس ضریب طبقات – قیمت گذاری براساس فصول و سالهای آینده-مقایسه آماری قیمتی برطبق سالهای پیشین)
6 – پیشنهادقیمت فروش پروژه موردنظربه نوعی که دربین پیشنهادات فروش سایررقبا ،منحصربه فردباشد
7 – آموزش ،نظارت و ساماندهی تیمی که مسلط به مهندسی و فروش درکناریکدیگرهستندبه منظوررضایتمندی مشتری دربالاترین سطح
8 – تجزیه وتحلیل مالی پروژه بمنظورتعیین استراتژهی واگذاری و پیش فروش درغالب سرمایه گذاری باتوجه به مواردحقوقی(اعم از
بهره برداری – فروش – پیش فروش به صورت سرمایه گذاری – پیش فروش به صورت قطعی – مشارکت واجاره – اقساطی و اعتباری)
9 – تجهیزدفترفروش انحصاری تامین نیروی انسانی جهت پرزنت پروژه – فروش و پیش فروش باامنیت بالا – سرعت درفروش و پیش
فروش جهت بازگشت سریع سودوسرمایه اصلی – ایجادارزش افزوده بیشتردرپایان پروژه

پیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیس

پیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیس

پیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیس

پیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیس

پیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیس

پیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیس

پیشرفت فیزیکی پروژه های الماس پردیس